نویسنده = �������������������� ��������
اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل اخلاقی از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 111-131

جواد غلامرضایی