کلیدواژه‌ها = وسوسه
راهکارهای نفی خواطر در آیات و روایات

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 29-58

محمد همدانی