دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399 
9. راهکارهای شناختی تقویت عزّت‌نفس در تربیت و مشاوره اسلامی

صفحه 81-103

محمد فرهوش؛ مجتبی فرهوش؛ حمید رضا حبیب اللهی