نویسنده = سیدصادق حقیقت
سیاست و اخلاق فضیلت: مقایسه اسلام، لیبرالیسم و جماعت گرایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-80

سیدصادق حقیقت