کلیدواژه‌ها = فضیلت گرایی
واکاوی جایگاه نیت در مقایسه ی نظام اخلاقی غزالی و کانت

دوره 3، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 25-50

فاطمه حصنی؛ هادی صادقی