اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود آذربایجانی

روان شناسی تربیتی، فقه و اصول استاد گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejanirihu.ac.ir

سردبیر

محمد عالم زاده نوری

اخلاق و تربیت اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

mhnoorigmail.com

دبیر اجرایی

رضا صنعتی

اخلاق و تربیت دبیر دو فصلنامۀ هاد / قم

sanati.rezagmail.com

اعضای هیات تحریریه

رضا حبیبی

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار جامعة المصطفی العالمیة قم

reza_35_mahdiyahoo.com

داود حسن زاده کریم آباد

اخلاق و عرفان اسلامی استادیار گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم

hasanzadehiki.ac.ir

هادی حسین خانی

روان شناسی تربیتی استادیار گروه اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم

h.hosseinkhanigmail.com

محمد داودی

علوم تربیتی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mdavoudirihu.ac.ir

حسن رمضانی

عرفان استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

h.ramazani89gmail.com

مجتبی زارعی

فقه و اصول مدرس حوزه علمیه قم

salampayamgmail.com

علی شیروانی هرندی

فلسفه و کلام دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ashiravanirihu.ac.ir

علی‌رضا کرمانی

عرفان و فلسفه دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم

kermaniiki.ac.ir