اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود آذربایجانی

روان شناسی تربیتی، فقه و اصول مدیر مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی / قم

mazarbayejanirihu.ac.ir

سردبیر

محمد عالم زاده نوری

اخلاق و تربیت اسلامی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / قم

mhnoorigmail.com

دبیر اجرایی

رضا صنعتی

اخلاق و تربیت دبیر تخصصی دو فصلنامه هاد / قم

sanati.rezagmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمود الهی

فقه و اصول استاد فقه و اصول مدرسه عالی فقه الهادی / قم

elahivarabigmail.com

رضا حبیبی

فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / قم

reza_35_mahdiyahoo.com

داوود حسن زاده کریم آباد

دکتری اخلاق و معارف اسلامی عضو هیئت‌علمی گروه عرفان مؤسسه امام خمینی (ره) / قم

davoodhasanzadehgmail.com

هادی حسین خانی

دکتری روان شناسی تربیتی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه امام خمینی (ره) / قم

h.hosseinkhanigmail.com

محمد داوودی

علوم تربیتی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mdavoudirihu.ac.ir

مجتبی زارعی

فقه و اصول حوزه علمیه قم

salampayamgmail.com

محمد سلطانی

اخلاق، فقه و اصول استاد برجسته مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی / قم

infohadqom.ir

محمد عمومی

فقه و اصول، اخلاق مدیر مدرسه عالی فقه الهادی / قم

mohomoomiyahoo.com