رابطه اخلاق و عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه عرفان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

فیلسوفان عرفان دیدگاه‌های مختلفی در زمینة رابطة اخلاق و عرفان مطرح کرده‎اند. برخی ریشة ارزش‎های اخلاقی را در تجارب عرفانی دانسته‎اند و برخی در نقطة مقابل، هرگونه تعاملی میان اخلاق کثرت‎محور و عرفان وحدت‎محور را انکار کرده‎اند. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان این دیدگاه‎ها به نقد و بررسی آنها بپردازیم؛ و در ضمن تحلیل دیدگاه عارفان مسلمان در خصوص رابطة عقل و شهود قلبی از یک سو و رابطة وحدت و کثرت از سوی دیگر، به این نتیجه برسیم که عرفانِ تجربه‎مدار و وحدت‎محور نه نقطة مقابل که در طول اخلاقِ عقل‌مدار و کثرت‎محور قرار دارد.
فیلسوفان عرفان دیدگاه‌های مختلفی در زمینة رابطة اخلاق و عرفان مطرح کرده‎اند. برخی ریشة ارزش‎های اخلاقی را در تجارب عرفانی دانسته‎اند و برخی در نقطة مقابل، هرگونه تعاملی میان اخلاق کثرت‎محور و عرفان وحدت‎محور را انکار کرده‎اند. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان این دیدگاه‎ها به نقد و بررسی آنها بپردازیم؛ و در ضمن تحلیل دیدگاه عارفان مسلمان در خصوص رابطة عقل و شهود قلبی از یک سو و رابطة وحدت و کثرت از سوی دیگر، به این نتیجه برسیم که عرفانِ تجربه‎مدار و وحدت‎محور نه نقطة مقابل که در طول اخلاقِ عقل‌مدار و کثرت‎محور قرار دارد.

کلیدواژه‌ها