برگزاری دومین جلسه اعضای هیات تحریریه هاد

برگزاری دومین جلسه اعضای هیات تحریریه هاد

دومین جلسه اعضای هیات تحریریه نشریه هاد در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. در این جلسه اعضای هیات تحریریه درباره مسایل مختلف نشریه به بحث و تبادل نظر پرداختند