دو فصلنامۀ هاد، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی است که با نگاهی نو در حوزۀ تربیت اخلاقی، عرفانی، معنوی با اولویت موضوعات زیر (به ترتیب اولویت) استقبال می کند:

 1. تربیت اخلاقی معنوی

1.1. سلوک عملی بر مدار مکتب اخلاقی نجف

2.1. سبک زندگی معنوی (حیات طیبه)

 2. حکمت عملی (تبیین عقلی مفاهیم و گزاره های اخلاقی)

 3. فقه الاخلاق (اخلاق اجتهادی)

 4. اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی

 5. معرفی و نقد مکاتب اخلاقی، عرفانی و تربیتی

 * لازم است پژوهشگران محترم، پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 0-0 

الگوهای الزام و تبیین در تعلیم و تربیت طلاب

صفحه 101-110

محمد عالم زاده نوری؛ محمد فرهوش