مقایسه انواع و صورت‌های شک‌گرایی و پوچ‌گرایی اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

فلسفه اخلاق/ اخلاق کاربردی

چکیده

این پرسش قابل طرح است که شک‌گرایان اخلاقی دقیقاً در چه مفهوم یا واقعیتی تردید می‌کنند و آیا پوچ‌گرایان اخلاقی همان مفهوم یا واقعیت را انکار می‌کنند یا مفهوم یا واقعیت متفاوتی را در نظر دارند. در این مقاله با مروری نسبتاً تفصیلی در انواع و صورت‌های گوناگونان شک‌گرایی و پوچ‌گرایی، سعی می‌شود مقایسه یا گفتگویی فرضی میان انواع و صورت‌های شک‌گرایی و پوچ‌گرایی درباره مفهوم یا واقعیتی که آن را مبهم یا پوچ می‌انگارند، ارائه شود. از این رو با اتخاذ روشی توصیفی ـ تحلیلی بدون داوری راجع به درستی یا نادرستی مدعیات مطرح در انواع شک‌گرایی و پوچ‌گرایی، این نتیجه دنبال می‌شود که چگونه شک‌گرایی اخلاقی در مقام مواجهه و گفتگو با انواع پوچ‌گرایی و ناشناخت‌گرایی اخلاقی می‌تواند دستخوش تغییر در پیش‌فرض‌ها و چارچوب‌های نظری شود. این تغییر به گونه‌ای است که شکل مفهوم یا واقعیتی که شک‌گرایی در آن شک و تردید روا می‌دارد را نیز دگرگون می‌کند.

کلیدواژه‌ها