تأثیر نظریه جسمانیه‌الحدوث و روحانیه البقاء ملاصدرا بر اخلاق(تربیت اخلاقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

چکیده

تأثیر نظریه جسمانیه‌ الحدوث و روحانیه البقاء ملاصدرا بر اخلاق (تربیت اخلاقی)

چکیده: موضوع این جستار تأثیرات نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء نفس از دیدگاه ملاصدرا بر اخلاق و به ویژه تربیت اخلاقی است.
روش پژوهش عقلی و نقلی است و به ویژه تحلیل محتوای قرآن و بخشی از روایات و منابع تربیت اخلاقی است.
یافته های این تحقیق عبارتند از اینکه علامه طباطبایی زمینه این بحث را در مورد تأثیر این نظریه بر علوم انسانی و اسلامی از جمله اخلاق گشوده است.
در خصوص تربیت اخلاقی در چهار بخش تعریف، اهداف ، راهبرد و روش ها نمونه های متعددی ذکر شده که نشان می دهد تربیت اخلاقی از امور عینی ملموس بدنی آغاز می شود و به امور روانی، روحانی و معنوی منتهی می گردد، یعنی جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است.

کلیدواژگان: اخلاق، تربیت اخلاقی ، مبانی تربیت اخلاقی ، حکمت متعالیه، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء

کلیدواژه‌ها