واژه نامه اختصاصی

ق

  • قرآن معجزه پیامبر اعظم (ص) و آخرین کتاب آسمانی

م

  • مکتب نجف مکتب اخلاقی عرفانی نجف به پیروان آیت الله مرحوم سیدعلی شوشتری (1223-1283ق) اطلاق می شود. مرحوم ملاحسینقلی همدانی (1239-1311ق) و شاگردان وی نقش مهمی در ترویج این مکتب داشته اند. برخی این مکتب اصیل شیعی را به سیدبن طاووس می رسانند.

ه

  • هاد هدایت کننده