بررسی مهم ترین عوامل رفتار اخلاقی فرد در سازمان از منظر اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه اخلاق/ اخلاق کاربردی

2 اخلاق کاربردی

چکیده

امروزه مباحث مربوط به تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در اخلاق سازمانی مورد توجه جدی قرار گرفته است به این دلیل که تصمیم‌گیری‌های سازمانها همواره با حسّاسیتّهای اخلاقی خاصی همراه بوده است. افراد در سازمانها نقشهای چندگانه‌ای دارند که همین نقشها رفتار سازمانی را به لحاظ اخلاقی با چالشهایی مواجه می‌کند. از این رو محققان اخلاق سازمانی همواره به دنبال شناسایی و مدل پردازی در باره عوامل رفتار اخلاقی فرد در سازمان بوده‌اند و مدلهای گوناگونی را نیز ارائه نموده‌اند. هدف این مقاله ارائه مدلی برای تبیین عوامل رفتار اخلاقی فرد در سازمان با رویکرد اسلامی بود. براین اساس تلاش شد با روش توصیفی تحلیلی اسناد علمی در حوزه اخلاق سازمانی و اخلاق اسلامی در کنار آیات و روایات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت یک مدل پنج عاملی برای تبیین عمل اخلاقی فرد در سازمان پیشنهاد شده است. این عوامل عبارتند از آگاهی و شناخت اخلاقی، حساسیّت اخلاقی، قضاوت یا داوری اخلاقی، انگیزش اخلاقی و عملکرد اخلاقی.

کلیدواژه‌ها