اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل اخلاقی از دیدگاه فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فقه اخلاق موسسه فرهنگی پژوهشی اشراق و عرفان قم

چکیده

وظیفه انسان نسبت به اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل اخلاقی، به نحو کلی و جزئی چندان مورد توجه فقها واقع نشده است، از این رو مکلف نسبت به اکتساب فضائل اخلاقی اعم از صفات و رفتار و همچنین رذائل اخلاقی، دچار ابهام و سرگردانی است، همچنین بررسی این حکم کلی به نحو کلی یکی از مسائل فقه اخلاق است که تعیین آن برای فقیه در تعارضات راه گشا خواهدبود.
مسئله پیش رو با توجه به روش استنباطی و اجتهادی در ادله عقلی و نقلی و با تاکید بر فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده حسن و قبح در بخش ادله عقلی و در بخش آیات دو گروه آیات جهاد و اصلاح نفس، و در بحث روایات نیز سه گروه از روایات، اصلاح نفس و ملازمت صفات حمیده، به نحو ملازمه و روایات تخلق به مکارم اخلاق به صورت مستقیم دلالت بر حکم اکتساب و اجتناب دارند.
در جمع بندی ادله‎ای به اتفاق تمام ادله سه گانه عقل، آیات و روایات، دلالت بر حکم رجحان اکتساب فضائل و اجتناب از رذائل اخلاقی دارند. البته در برخی صفات اخلاقی به نحو به خصوص این حکم واجب و در برخی موارد مستحب است اما به عنوان یک قانون کلی حکم آن رجحان است.

کلیدواژه‌ها